Algemene voorwaarden

Wij zijn Studio tuin, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Meren 43 en ondernemingsnummer 0773.652.796

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@studiotuin.be

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons via de website of via offerte.
Dienst: de diensten die wij leveren: Studio tuin
Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van aankoop van de diensten of bij ondertekening van de offerte.
Klant:De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
Producten: Studio tuin biedt verschillende diensten aan, bestaande uit:
Tuinontwerpen op maat
Essential bundel
Comfort bundel
Premium bundel
Offline workshops
Online training
Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
Website:studiotuin.be
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij, als Dienstverlener, de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en fysieke en digitale producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. 

2.2. Jij, als Klant, erkent deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Het ondertekenen van een offerte of het aankopen van onze diensten wordt aanzien als het erkennen van deze voorwaarden.

2.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.4. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Jij, als Klant, dient contact met ons, als Dienstverlener, op te nemen via het formulier dat beschikbaar is gesteld op de website. Wij, als Dienstverlener, zullen jou, als Klant, vervolgens contacteren voor een eerste kennismaking. Deze kennismaking kan telefonisch zijn of online.

3.2. Jij, als Klant, ontvangt voor het bezoek ter plaatse reeds een uitgebreide vragenlijst. Deze vragenlijst zullen wij, als Dienstverlener, samen met jou, als Klant, bespreken tijdens het bezoek ter plaatse. Tijdens dit bezoek zal ook de opmeting van de tuin plaatsvinden.

3.3. Indien jij, als Klant, op meer dan 50 minuten rijden van Antwerpen woont, zal het bezoek ter plaatse vervangen worden door een online bespreking. Hierbij dien jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, foto’s en filmpjes te bezorgen van de tuin.

3.4. Wij, als Dienstverlener, bezorgen jou, als Klant, een digitaal moodbord met de beplanting, materialen en sfeer die wij, als Dienstverlener, in gedachten hebben. Jij, als Klant, kan ons, als Dienstverlener, hierover nog 3x feedback bezorgen voordat wij, als Dienstverlener, het definitieve tuinplan ontwerpen en bezorgen.

3.5. Ongeveer 6 weken na het goedkeuren van het moodbord zullen wij, als Dienstverlener, met jou, als Klant, afspreken om het eerste conceptplan te bespreken. Vervolgens zullen wij, als Dienstverlener, het volledige plan uitwerken. Dit is steeds een tuinplan op groot formaat.

3.6. Wij, als Dienstverlener, staan niet in voor het aanleggen van de tuin. Indien jij, als Klant, dit wenst, kunnen wij, als Dienstverlener, een tuinaannemer contacteren om de tuin aan te leggen en de planten te leveren.

3.7. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.8. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  

3.9. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Offertes

Wij, als Dienstverlener, voorzien verschillende pakketten. De prijs voor deze pakketten is afhankelijk van de oppervlakte van de tuin. Indien de tuin echter groter is dan 1000 m² zullen wij, als Dienstverlener, een offerte opmaken.


Artikel 5 – Vergoeding: 

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen pakket en de oppervlakte van de tuin. De prijzen staan steeds, in Euro. Exclusief BTW.

Wij, als Dienstverlener, zullen steeds helder vermelden welke diensten het overeengekomen tarief omvatten. Eventuele bijkomende kosten, zoals een kilometervergoeding, zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Bij het aankopen van een tuinontwerp op maat, maken wij, als Dienstverlener, een factuur op. Hierbij dien jij, als Klant, een voorschotfactuur van 50% te betalen na het intakegesprek. De facturen zijn steeds betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen.

5.2.2. Jij, als Klant, dient de workshops te betalen via overschrijving of via online betaling (plug and pay). Indien jij, als Klant, niet aanwezig kan zijn op de workshops, heb jij, als Klant, geen recht op terugbetaling.

5.2.3. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

5.2.4. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 7% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro.

In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel. 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen wij, als Dienstverlener, volgende diensten aanbieden:

Tuinontwerpen op maat
Essential bundel
Comfort bundel
Premium bundel
Offline workshops
Online training
6.2. Indien en voor zoverre een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

Artikel 7– Herroepingsrecht

7.1. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen. 

7.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze op maat gemaakte tuinontwerpen indien jij, als Klant:

Uitdrukkelijk hebt ingestemd om de levering van de dienst plaats te laten vinden binnen de wettelijke bedenktijd.
Verklaard hebt om afstand te doen van het herroepingsrecht.
De dienst daadwerkelijk geleverd is.
Artikel 8 – Betwistingen 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voldoende gemotiveerd kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener, dit aan de hand van een aangetekend schrijven. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij, als Dienstverlener, in staat zijn om zo adequaat mogelijk te reageren.

Iedere klacht die kenbaar wordt gemaakt na deze 8 dagen is ongeldig.

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en kan maximaal het bedrag dat gedekt wordt door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bedragen.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

9.2. Overmacht 

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

9.3. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 

10.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden erken jij, als Klant, uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen, en overige inhoud op de website eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

10.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

10.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Artikel 11 – Gegevensverwerking 

11.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.  

11.2. Door het ondertekenen van de offerte of het betalen van voorschotten of gedeeltelijke factuursommen, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet wij, als Dienstverlener, voor het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy. 

11.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 12– Geheimhouding 

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

– het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 

– het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 

– het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 

– Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

12.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 13 – Algemeen 

13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

13.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.