Privacy Policy

Inleiding

Ik hecht een grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die ik van u zal verzamelen. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen mij en mijn (potentiële) klanten en/of zakenpartners.
Door deze website te gebruiken en uw gegevens te verstrekken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop ik uw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken.   

Wie ben ik? 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op deze website: www.studiotuin.be

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Studio Tuin

Ondernemingsnummer 0773.652.796

Adres: Meren 43, 2250 Olen

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met mij via de volgende gegevens: 

Per e-mail: info@studiotuin.be
Per post: meren 43, 2250 Olen
Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.studiotuin.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.studiotuin.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Studio tuin beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Studio tuin verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Generieke gegevens zoals voornaam en naam en e-mailadres;
Financiële gegevens zoals bankgegevens;
Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verzameld.

U kunt Studio Tuin uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger, Instagram), door het surfen op de website www.studiotuin.be, dan wel op andere wijze.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
Marketing

Wanneer u klant bent van Studio tuin, kan uw e-mailadres, voornaam en naam gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector via een nieuwsbrief. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Studio Tuin.

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam en e-mailadres gevraagd worden.

In geval de inschrijving op de nieuwsbrief gebaseerd is op toestemming, kan Studio Tuin op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen.

Ook wanneer wij u op basis van ons gerechtvaardigd belang zouden contacteren voor marketingdoeleinden, kan u ons steeds laten weten niet geïnteresseerd te zijn en zodoende uw recht van bezwaar uitoefenen.

Statistieken en beveiliging

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. De website verwerkt cookies. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft. Behoudens voor wat betreft de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming.

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Daarnaast gebruikt Studio Tuin uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren op basis van haar gerechtvaardigd belang (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen, opmaak van facturen).

Wanneer Studio Tuin uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

Studio Tuin doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.

Hoe lang bewaart Studio Tuin uw persoonsgegevens?
Indien u een nieuwsbrief ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent.

Verder bewaart Studio Tuin de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Studio Tuin houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Bescherming van jouw gegevens 
Ik heb de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. Ik doe uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. 

Wat zijn jouw rechten als betrokkenen?
Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over uw verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve mij te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail of per post) .

U beschikt over de volgende rechten:

Recht van inzage en kopie;
Recht van aanpassing of rectificatie;
Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
Recht op beperking van verwerking;
Recht van bezwaar;
Recht op overdraagbaarheid.
Om deze rechten uit te oefenen dient u een e-mail te zenden naar info@studiotuin.be of per post gericht aan de maatschappelijke zetel. 

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zal ik eerst en vooral jouw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dient jij bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van jouw identiteitskaart. 

De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan ik steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten. In datzelfde kan ik er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval breng ik u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat Studio Tuin u hier binnen 1 maand de reden weten. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Monitoren gedrag bezoeker
www.studiotuin.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies
www.studiotuin.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Bevoegdheidsbeding 
Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied van Antwerpen zijn exclusief bevoegd. 

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.